INFOLINIA: +48 814 774 774

Regulamin Nałęczowskiego Roweru Miejskiego

Regulamin korzystania z Systemu NRM - Nałęczowski Rower Miejski
 
I. Preambuła.
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu NRM – Nałęczowski Rower Miejski, zwanego dalej NRM, działającego na terenie Miasta Nałęczów..
Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej. Wyciąg z Regulaminu dostępny jest także na Stacjach systemu NRM .
 
II. Definicje     
2.1 Akcje specjalne - akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu NRM w czasie funkcjonowania Systemu, służące jego promowaniu w zakresie pojawienia się nowych funkcjonalności Systemu NRM lub nowych stacji rowerowych.
2.2 Aplikacja mobilna – oprogramowanie systemu NRM działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety. Dostawcą Aplikacji mobilnej NRM jest Filfri.
2.3 Biuro Obsługi Klienta Systemu NRM – Infolinia zapewniająca kontakt z Operatorem Systemu NRM przy pomocy telefonu, pod numerem +48 814 757 507 poczty głosowej oraz poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: bok@naleczowskirower.pl.
2.4 Filfri - nazwa własna systemu infrastruktury technicznej i teleinformatycznej stworzonej przez Comdrev Sp. z o.o., która jest dostawcą systemu informatycznego, w którym konieczna jest rejestracja w celu korzystania z Systemu NRM.
2.5 Identyfikator Klienta –  numer telefonu komórkowego Klienta (Login) podany podczas rejestracji oraz 6-cyfrowy numer PIN nadany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Systemie NRM.
2.6 Klient - Użytkownik Systemu NRM, który dokonał rejestracji w Systemie NRM, na stronie internetowej, lub w aplikacji mobilnej zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę inicjalną/kaucję w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnastu złotych i 00/100).
2.7 Kwota doładowania – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu NRM według Tabeli Opłat.
2.8 Linka zabezpieczająca – Łańcuch z zamkiem szyfrowym służący do zabezpieczenia roweru podczas postoju lub zwrotu roweru na stacji w przypadku pełnej stacji.
2.9 Mapa stacji Systemu MRN – teren miasta Nałęczów, na którym zlokalizowane są stacje, przedstawiony na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu, Stacjach rowerowych oraz w aplikacji mobilnej, w obrębie którego funkcjonuje system NRM. 
2.10 Obszar systemu - granice administracyjne Miasta Nałęczów, w obrębie którego dozwolone jest korzystanie z rowerów Systemu NRM zaznaczone na mapie Systemu.
2.11 Operator Systemu NRM - podmiotem, który realizuje usługi związane z obsługą Systemu NRM, jest Urząd Miejski w Nałęczowie.
2.12 Opłata inicjalna/kaucja – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata w wysokości 19 zł uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie NRM warunkująca uprawnienie do rozpoczęcia korzystania z systemu. Kwota jest bezzwrotna i w pełni do wykorzystania na pokrycie pierwszych wypożyczeń.
2.13 Organizator systemu NRM – Urząd Miejski, Burmistrz Miasta Nałęczów.
2.14 Płatności Internetowe - systemy szybkich płatności online, których operatorami są zewnętrzni dostawcy usług.
2.15 Rachunek Klienta – osobisty rachunek Klienta w Systemie NRM, na którym realizowane są uznania oraz obciążenia za korzystanie z Systemu  NRM zgodnie z Tabelą Opłat.
2.16 Regulamin lub Regulamin Systemu NRM - niniejszy regulamin opisuje reguły i warunki korzystania z Systemu NRM, zakres praw, obowiązków oraz odpowiedzialności Operatora i Klienta, a także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi wymóg niezbędny do przystąpienia i korzystania z systemu NRM. Klient zawiera umowę z Operatorem systemu NRM z chwilą rejestracji, akceptując Regulamin.
2.17 Rower – podstawowy pojazd systemu NRM, służący do wypożyczenia i poruszania się w obszarze systemu po uprzednim wypożyczeniu ze stacji NRM występujący w wersji standardowej, elektrycznej oraz wyposażonej w fotelik
2.18 Rower Cargo zwany dalej Rower Specjalny – rower ciężarowy służący do przewożenia dodatkowych ładunków o łącznej wadze 50kg oraz jednego dziecka. Wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Rozliczany według odrębnej taryfy
2.19 Rower Tandem zwany dalej Rower Specjalny – rower służący do przemieszczania się dwóch osób jednocześnie. Rozliczany według odrębnej taryfy.
2.20 Serwis Systemu NRM – obsługa techniczna systemu, zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu NRM.
2.21 Stacja NRM– miejsce wypożyczania oraz zwrotu rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu NRM, wyposażone w stojaki rowerowe do których zwracane (parkowane) są wszystkie typy rowerów.
2.22 Stojak – Element stacji rowerowej - stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalizowanego stojaka stanowiącego oparcie dla przedniego koła roweru.
2.23 System NRM - działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.
2.24 Tabela opłat – cennik usług i opłat Systemu NRM, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu, w aplikacji mobilnej oraz na totemach umieszczonych na Stacjach NRM
2.25 Umowa - porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem systemu NRM ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu przez Klienta, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji podczas procesu rejestracji w Systemie NRM.
2.26 Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru NRM liczone z chwilą otwarcia “smart locka” umieszczonego w tylnej części roweru NRM. Naliczanie następuje według cenników dla poszczególnych typów rowerów.  Wypożyczenie roweru dokładniej opisuje punkt VII. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.
2.27 Zwrot roweru – zakończenie  korzystania z roweru przez Użytkownika  w dowolnej Stacji NRM poprzez zamknięcie obejmy typu Smart Lock znajdującej się w tylnej części Roweru . Zwrot roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Zwrot roweru”.
 
III Dostęp do Usługi
3.1 Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez urządzenie końcowe Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią NRM,
posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
3.2. Operator Systemu NRM informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.
3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS i Android. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję oraz posiadać najnowsze oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 
IV Warunki ogólne korzystania z Systemu NRM
4.1 Warunkiem korzystania z Systemu NRM jest przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.naleczow.filfri.eu. Procedura polega na podaniu przez Klienta wymaganych, prawidłowych i prawdziwych danych personalnych (imię i nazwisko) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji postanowień Regulaminu, przeprowadzeniu poprawnej weryfikacji adresu e-mail, klikając w link otrzymany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz dokonanie bezzwrotnej opłaty inicjalnej/kaucji w wysokości 19 zł.
4.2 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu NRM. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w pkt. VI poniżej.
4.3 Operator Systemu NRM wyda Klientowi rower do korzystania na zasadach i warunkach zawartych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie roweru na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Systemie NRM oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.4 Warunkiem korzystania z Systemu NRM  jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście 00/100), przy czym kwota ta dotyczy uprawnienia do wypożyczenia jednego roweru.
W przypadku chęci nabycia uprawnienia do wypożyczenia dwóch rowerów warunkiem koniecznym do wypożyczenia dwóch rowerów jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Klienta środków finansowych w wysokości minimum 29 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć 00/100). Użytkownik powinien również każdorazowo zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane w Systemie NRM
4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu jego wypożyczenia - pobrania go ze Stacji, do momentu zwrotu roweru - wstawienia go do Stacji i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 4.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji lub stacji wirtualnej
4.6 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) - do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu, przejęciu przez rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych (opiekunów prawnych) odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, a także innych szkód wyrządzonych z winy osoby małoletniej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu (załącznik nr 1). Podpisane oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu NRM Comdrev sp. z o.o., ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek.
4.7 Klient ma obowiązek natychmiast powiadomić Biuro Obsługi Klienta Systemu NRM o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w miejscowej jednostce Policji.
Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jeżeli kradzież wynika z niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie wypożyczenia, w tym np. niezabezpieczenie roweru obejmą zabezpieczającą Smart Lock .
4.8 Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na terenie miasta Nałęczów na obszarze określonym przez Operatora Systemu NRM, przedstawionym na stronie internetowej www.naleczow.filfri.eu oraz w aplikacji mobilnej.
 
V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie Klienta.
5.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów Kodeksu Drogowego.
5.2. Klient zobowiązuje się zakończyć wypożyczenie w stanie niepogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.
5.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, w tym zabezpieczenie roweru zamkniętą obejmą Smart Lock..
5.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej jest działaniem wbrew postanowieniom Regulaminu i nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież (w sytuacji określonej w pkt 4.7 Regulaminu), aż do momentu zakończenia wypożyczenia.
5.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu NRM. Operator Systemu nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
5.6 Zabronione jest korzystanie z Systemu NRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także leków i substancji, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
5.7 Korzystanie z rowerów w ramach Systemu NRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Klienta.
5.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu NRM (rowerów, Stacji) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia.
Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Systemu NRM.
5.9 Celowe uszkodzenie infrastruktury Systemu NRM spowoduje złożenie przez Operatora Systemu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez sprawcę wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.
5.10. W przypadkach zawinionych przez Klienta wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, ponosi Klient.
5.11 Zabrania się Klientowi przewozu rowerów wszelkimi środkami transportu prywatnego.
5.12 W przypadku utraty/uszkodzenia/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w punkcie 4.7 lub 5.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, pokrywa Klient.
5.13 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
5.14 Przekroczenie przez Klienta 12 godzinnego okresu wypożyczenia roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.
5.15 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Biura Obsługi Klienta, natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.
 
VI. Rejestracja oraz Zasady przetwarzania danych osobowych
 
6.1 Rejestracja Klienta w Systemie NRM odbywa się na stronie www.naleczow.filfri.eu i jest warunkiem koniecznym, do korzystania z Systemu NRM.
6.2 Aby zarejestrować się w Systemie NRM konieczne jest podanie następujących danych:
imię,
nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu.
Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem Loginem (identyfikatorem Klienta) w Systemie NRM.
6.3 Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu NRM.
Podczas rejestracji Klient musi zaakceptować Regulamin Systemu NRM – w celu zawarcia umowy z Operatorem Systemu NRM. Podanie danych i akceptacja Regulaminu jest niezbędna w celu założenia konta i korzystania z Systemu NRM.
6.5 Administratorem danych osobowych jest Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3 (24-150 Nałęczów), NIP: 7162145175 REGON: 000529226, tel. kontaktowy: 81 50-14-331 adres mail: um@naleczow.pl
6.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:
kontakt e-mailowy pod adresem um@naleczow.pl
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3 (24-150 Nałęczów)
6.7 Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora Systemu NRM wyłącznie na potrzeby działania Systemu, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
6.8 Podstawą przetwarzania przez administratora danych osobowych Klienta jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu Systemu NRM przez Klienta, chęć zapewnienia rowerowego transportu miejskiego, co stanowi zadanie własne Gminy, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
6.9 Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
Operator Systemu NRM,
Filfri jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej,
podmioty działające na zlecenie Operatora Systemu NRM w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora NRM (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.),
niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych i debetowych,
podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz administratora lub Operatora Systemu NRM (tj. działających na ich zlecenie i w ich imieniu) administrator lub Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Administrator i Operator Systemu NRM zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
6.10 W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo:
zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych,
zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta,
zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi,
wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@filfri.eu; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora Systemu NRM lub administratora danych.
6.11 Podane dane osobowe oraz dane zebrane na podstawie aktywności Klienta (np. trasy) nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6.12 Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do swojego konta w Systemie NRM, posiada dostęp do wszystkich swoich danych, ma możliwość ich aktualizacji w Systemie NRM oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.
6.13 Dane osobowe przetwarzane będą przez adniunistratora i Operatora tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie NRM, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu NRM. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu NRM, jak i Klientów).
W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.
6.14 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 
VII Formy płatności.
7.1 Użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z Systemu NRM poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Systemu NRM.
Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych PayU lub przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie www.naleczow.filfri.eu po zalogowaniu się Klienta na jego konto w Systemie NRM.
7.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, kiedy środki finansowe znajdą się na rachunku przedpłaconym Klienta.
 
 
 
VIII. Wypożyczenie roweru.
8.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Systemie oraz posiadanie dodatniego salda na Rachunku Klienta, nie mniejszego niż 10,00 zł brutto (słownie dziewiętnaście 00/100).
Wymagane jest również posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu komórkowego umożliwiającego stały kontakt z Biurem Obsługi Klienta Systemu NRM.
8.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji NRM po zalogowaniu się do Aplikacji Mobilnej Systemu NRM Identyfikatorem Klienta nadanym przy rejestracji postępując zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji mobilnej komunikatami.
8.3 Klient, przed pobraniem wybranego roweru ze Stojaka, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku.
Klient powinien sprawdzić w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada zamocowane do ramy sprawne elektroniczne zapięcie typu Smart-Lock. Jeżeli pomimo kilkukrotnego skanowania QR kodu umieszczonego na rowerze Smart-Lock nie otwiera się należy skontaktować się z BOK w celu rozliczenia przejazdu i zgłoszenia usterki 
W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Systemu NRM.
8.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej Stacji i poinformowania o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta Systemu NRM podając numer boczny roweru.
8.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 15 kg.
Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci.
Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka.
W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.
8.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.
8.7 Rower wypożyczony w Systemie NRM należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy Stacjami NRM. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiejkolwiek rzeczy lub osoby.
8.8 Rower Cargo wyposażony jest w skrzynię umieszczoną w przedniej części roweru. Skrzynia  przystosowana jest do przewozu dziecka lub dodatkowych ładunków o łącznej wadze nie przekraczającej 50 kg Rower jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, które podczas jazdy w przypadku przewozu dziecka muszą być zapięte.
8.9 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej Stacji, Klient powinien natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Systemu NRM. Pracownik Infolinii poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.
8.10 Zabrania się wykorzystywania jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie jest elementem Systemu NRM, do blokowania roweru na Stacji. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator zastrzega sobie prawo do jego usunięcia, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.
8.11 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do Stacji, za pomocą jakiegokolwiek zapięcia.
 
IX. Czas trwania wypożyczenia.
9.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
9.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia roweru skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą opłat
9.3 Wymóg wskazany w pkt. 9.1 nie dotyczy Klientów biorących udział w akcjach specjalnych.
 
X. Zwrot roweru.
10.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej Stacji za pomocą wsunięcia  roweru do wybranego stojaka oraz zapięcia obejmy Smart Lock umieszczonej w tylnej części roweru.
Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez sprawdzenie stanu obejmy Smart Lock. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem.
Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w Systemie NRM i automatycznie rozliczony.
10.2 W przypadku braku wolnego miejsca na Stacji (stacja jest przepełniona i nie ma wolnego stojaka), Klient zobowiązany jest do zwrotu roweru możliwie najbliżej stacji używając do tego celu nóżki w którą wyposażony jest każdy z rowerów, a także zgłoszenia zwrotu do Biura Obsługi Klienta Systemu NRM pod numerem telefonu +48 814 757 507.
10.3 Jeśli procedura zwrotu roweru przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora.
 
XI Naprawy i Awarie
11.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Systemu NRM pod numerem telefonu +48 814 757 507 .
W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Biuro Obsługi Klienta Systemu NRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.
11.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Systemu NRM przez cały czas wypożyczenia roweru.
11.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis NRM
 
XII. Opłaty
12.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określa Tabela opłat dostępna na stronie www.naleczow.filfri.eu, w aplikacji mobilnej oraz na Stacjach (załącznik nr. 2 do Regulaminu). Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia roweru, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji.
12.2 Opłaty za korzystanie z roweru zależą od długości czasu wypożyczenia.
12.3 W przypadku, gdy opłaty należne Operatorowi za korzystanie z roweru przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do doprowadzenia Rachunku Użytkownika do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni
 
XIII. Reklamacje.
13.1 Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres: bok@filfri.pl żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
13.2 Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi w oparciu o przedmiotowy Regulamin należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Operatora Systemu NRM na adres e-mail: bok@filfri.pl. Inne formy zgłaszania reklamacji są niedozwolone.
13.3 Prawidłowo przesłana reklamacja musi zostać wysłana z adresu mailowego podanego podczas rejestracji. Reklamacja oprócz szczegółowo opisanego zdarzenia musi zawierać dane Klienta zarejestrowanego w Systemie NRM, pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta. Dane te stanowią:
imię i nazwisko,
numer telefonu (Login)
adres e-mail podany podczas rejestracji
W przypadku przedstawienia niekompletnych danych Operator zastrzega możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
13.4 Operator Systemu NRM rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej wniesienia lub uzupełnienia.
W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień lub informacji.
W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
13.5 W wypadku spraw, których stopień trudności uniemożliwia rozpatrzenie w ww. terminie dopuszczalne jest wydłużenie czasu rozpatrzenia do 30 dni, z uprzednią informacją dla wnoszącego reklamację o takiej konieczności.
13.6 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem rozpatrywania reklamacji Operator Systemu NRM zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w niezbędnym zakresie.
13.7 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji już wymagalnych zobowiązań wobec Operatora Systemu NRM i uiszczenia należnej i wymagalnej opłaty w terminie do 7 dni od zdarzenia.
13.8 Klient ma prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora Systemu NRM w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi.
Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: bok@filfri.pl.
Klient ma prawo złożyć wniosek do Operatora o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji.
13.9  Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również, gdy Operator Systemu NRM nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację. 
13.10. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie, kredyty podlegające reklamacji są zwracane na Rachunek Przedpłacony Klienta na poczet kolejnych wypożyczeń.
 
XIV. Odstąpienie od umowy.
14.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Systemu NRM, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
W tym celu Użytkownik przesyła na adres Operatora: bok@filfri.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
14.2 Warunkiem korzystania z Systemu NRM w przypadku konsumenta przed upływem 14 dni, od dnia zawarcia Umowy jest zażądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia. W takim przypadku Klient zobowiązany będzie do zapłaty należności za świadczenia spełnione do chwili poinformowania o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
14.3 Środki finansowe wpłacone na Rachunek Klienta podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia.
Powyższe nie dotyczy jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od zawartej Umowy.
 
XV. Wypowiedzenie umowy.
15.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy bok@filfri.pl wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta wprowadzone przy rejestracji do Systemu NRM tj.
imię i nazwisko,
numer telefonu (Login)
adres email podany w trakcie rejestracji
numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu pozostających na Rachunku Klienta środków finansowych.
 
15.2 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, gdy saldo Rachunku Klienta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia punktu 12.3 Regulaminu.
15.3 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu takich jak:
 
nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru,
nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia infrastruktury Systemu NRM,
nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.
 
XVI. Postanowienia końcowe.
16.1 Korzystanie z System NRM wymaga:
odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).
16.2 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Systemie NRM lub na inny wskazany przez Klienta adres e-mail z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że zmiana wynika z bezpośrednio ze zmiany przepsiów prawa, których wprowadzenie nastąpiło szybciej. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora w terminie do wprowadzenia zmian Regulaminu w życie. Brak wypowiedzenia w określonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta
16.3 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w Systemie NRM do czasu wyjaśnienia sprawy.
16.4 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
16.5 Regulamin wchodzi w życie od 1.04.2021 i obowiązuje do 31.11.2021
 
 
Załącznik nr 1
 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA
 
Stosownie do wymogów punktu 3.7 Regulaminu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich NRM w Nałęczowie ja niżej podpisany/a …………………………………..…………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, posiadający/a numer PESEL: …………………, zamieszkały/a ……………………………….., jako przedstawiciel ustawowy: …………………………..…………………..…… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1.    Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do systemu odpłatnej samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich NRM w Nałęczowie, dalej zwanego Systemem, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie www.naleczow.filfri.eu;
2.    Zapoznałem/am się z ww. regulaminem, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych;
3.    Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z Systemu NRM.
4.    Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii;
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)
* – niepotrzebne skreślić
 
 
Załącznik nr 2
TABELA OPŁAT dla Rowerów NRM (kwoty brutto)
CENNIK NAŁĘCZOWSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
 
Jednorazowa opłata inicjalna – 19 zł.
 
Cennik dla rowerów standardowych:
Od 0 do 10 minuty – 0 zł.
Od 11 minuty każda rozpoczęta minuta – 0,05 zł
 
Cennik dla rowerów standardowych z fotelikiem:
Od 0 do 10 minuty – 0 zł.
Od 11 minuty każda rozpoczęta minuta – 0,05 zł
 
Cennik dla rowerów Tandem:
Od 0 do 10 minuty – 0 zł.
Od 11 minuty każda rozpoczęta minuta – 0,05 zł
 
Cennik dla rowerów Cargo:
Od 0 do 10 minuty – 0 zł.
Od 11 minuty każda rozpoczęta minuta – 0,10 zł
 
Cennik dla rowerów Elektrycznych:
Od 0 do 10 minuty – 0 zł.
Od 11 minuty każda rozpoczęta minuta – 0,10 zł
 
Miniumalna kwota wymagana do wypożyczenia roweru - 10 zł
 
Zwrot rowerru poza strefą parkowania - 20 zł
 
Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin - przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości - 200 zł.
Koszt odtworzenia roweru standardowego - 4000 zł.
Koszt odtworzenia roweu standardowego z fotelikiem - 5500 zł
Koszt odworzenia roweru typu tandem - 8700 zł
Koszt odtworzenia roweru Cargo - 11200 zł
Koszt odtworzenia roweru elektrycznego 12500 zł
 
Opłata za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł.
*Naliczanie opłat jest minutowe.
Maksymalna liczba wypożyczonych rowerów na jednego użytkownika wynosi 5 szt, przy czym saldo konta niezbędne to wypożyczenia  każdego kolejnego roweru to 10,00 zł.